کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
 تحقيق حاضر،به منظور فراهم آوردن شواهدی در رابطه با تاثیر خصوصی سازی بر کیفیت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است. قلمرو مكاني اين تحقيق بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زماني آن سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۲ مي باشد. به منظور آزمون فرضيه ها، به روش حذف سيستماتيك، نمونه ايي به حجم ۴۳ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اخذ گرديد. جهت آزمون فرضيات تحقيق، از رگرسيون خطي چند متغيره و آزمون t-test…

دیدگاهتان را بنویسید