پهنه بندی بارش ۲۴ ساعته حوضه تالاب انزلی…. pdf یا word

پهنه بندی بارش 24 ساعته حوضه تالاب انزلی....

پهنه بندی بارش ۲۴ ساعته حوضه تالاب انزلی….

 فهرست مطالب
چکیده. ۱
مقدمه. ۲
à فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱: بيان مسئله.. ۴
۱-۲: پرسش اصلي تحقيق.. ۵
۱-۳: اهداف تحقیق.. ۵
۱-۴: فرضیه.. ۵
۱-۵: سوابق تحقیق.. ۵
۱-۵-۱: پیشینه مطالعات در جهان.. ۵
۱-۵-۲: پیشینه مطالعات در ایران.. ۶
۱-۶: هدف کاربردی.. ۷
۱-۷: جنبه نوآوری.. ۷
۱-۸: روش کار.. ۸
۱-۸-۱: نوع تحقیق.. ۸
۱-۸-۲: روش گردآوری.. ۸
۱-۸-۳: ابزار گردآوری.. ۸
۱-۸-۴: تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۸
à فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
۲-۱: فرآیند بارش.. ۱۰
۲-۲: تحریک مصنوعی برای ایجاد بارش.. ۱۱
۲-۲-۱: استفاده از یخ…

دیدگاهتان را بنویسید