پردیس دریایی منطقه ژئوپارک قشم با تأکید بر معماری بیونیک… pdf یا word

پردیس دریایی منطقه ژئوپارک قشم با تأکید بر معماری بیونیک...

پردیس دریایی منطقه ژئوپارک قشم با تأکید بر معماری بیونیک…

فهرست مطالب
 عنوان صفحه
 فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه..۲
۱-۲- بیان مسئله..۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…۳
۱-۴- اهداف تحقیق…۴
۱-۴-۱-اهداف کلی……………………………………………………………………… ۴
۱-۴-۲-اهداف کاربردی………………………………………………………………… ۵
۱-۵- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………….. ۵
۱-۶- مرور ادبیات و سوابق مربوطه……………………………………………………….. ۵
۱-۶-۱- مقاله ها…………………………………………………………………………….

دیدگاهتان را بنویسید