پراکنش مکانی و زمانی گاماروس در سواحل استان مازندران بابلسر و فریدون کنار

پراکنش مکانی و زمانی گاماروس در سواحل استان مازندران بابلسر و فریدون کنار

پراکنش مکانی و زمانی گاماروس در سواحل استان مازندران بابلسر و فریدون کنار

چکیده:
به منظور بررسی تغییرات فصلی پراکنش و تنوع گاماروسها به تفکیک جنسیت در سواحل ، نمونه برداری بصورت فصلی در ده ایستگاه (از بابلسر تا فریدون کنار) به مدت یکسال ازمرداد ۱۳۹۲ لغایت اردیبهشت ۱۳۹۳ با کوادرات ۵۰×50 سانتیمتر بصورت تصادفی و برداشت کامل تمامی نمونه ها در طول سواحل شنی انجام گرفت. در مطالعات صورت گرفته فقط گونه Pontogammarus maeoticus مشاهده شد. میانگین طول در نمونه های نابالغ و جنسهای نر و ماده بترتیب ۱/۴، ۵/۸ و ۳/۸ میلیمتر و وزن بترتیب ۰۰۶۸/۰، ۰۳۰۳/۰ و…

دیدگاهتان را بنویسید