هوش هيجاني و مولفه هاي آن از نگاه قرآن و روايات,,,, pdf یا word

هوش هيجاني و مولفه هاي آن از نگاه قرآن و روايات,,,,

هوش هيجاني و مولفه هاي آن از نگاه قرآن و روايات,,,,

  چكيده
ابزار عقل برای اندیشیدن به شیوه منطقی و هوش برای اندیشیدن به شکل انتزاعی ،از مواهب خدادای است . مکاتب مختلف بشری از شناخت و تبیین همه جانبه در مورد انسان ناتوان بوده اند . اما دین اسلام به انسان به عنوان موجودی چند بعدی و دارای کارکردهای اخلاقی، توجه ویژه ای دارد. اسلام برای مدیریت رفتار انسانی، مومنان را به خودآگاهی، خودسازی و تهذیب و شناخت فضیلت ها و زیبایی ها ی اخلاقی تشویق می کند که مقدمه ای برای خداشناسی است. این کنترل…

دیدگاهتان را بنویسید