هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر… pdf یا word

هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر...

هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر…

 چکیده
رساله­ی حاضر با موضوع هنر و زیبایی از نگاه آلتوسر، به بررسی رابطه­ی میان هنر و ایدئولوژی از دیدگاه لویی آلتوسر، فیلسوف و نظریه­پرداز فرانسوی و از پایه­گذاران مکتب مارکسیسم ساختارگرا می­پردازد. هنر و زیبایی از نگاه آلتوسر، پیوندی برناگذشتنی با مفهوم ایدئولوژی دارد. بنابراین در راستای این پژوهش، تفکر فلسفی آلتوسر که پیشینه­ی پرداختن به رابطه­ی هنر و ایدئولوژی است، به اختصار بررسی می­شود. ایدئولوژی مهمترین مقوله…

دیدگاهتان را بنویسید