نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده ۱فصل اول- كليات تحقیق۱-۱) مقدمه ۳۱-۲) بیان مساله ۵۱-۳ ) اهمیت و ضرورت تحقیق ۶۱-۴) اهداف تحقیق ۷۱-۴-۱) اهداف علمی ۷۱-۴-۲) اهداف کاربردی ۸۱-۵)چارچوب نظری ۸۱-۶) فرضیات تحقیق ۱۱۱-۷) حدود مطالعاتی ۱۱۱-۷-۱) قلمرو مکانی تحقیق ۱۱۱-۷-۲) قلمرو زمانی تحقیق ۱۱۱-۷-۳) قلمرو موضوعي تحقیق ۱۱۱-۸) تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق ۱۲۱ -۹) ساختار تحقیق ۱۳فصل دوم – مباني نظري و پيشينه تحقيق۲-۱) مقدمه ۱۶۲-۲)عناصرکیفیت گزارشگری مالی ۱۶۲-۳) کیفیت صورت های مالی درمقایسه با کیفیت…

دیدگاهتان را بنویسید