نقش فضايل و رذائل در ادراك از منظر قرآن و سنّت …. pdf یا word

نقش فضايل و رذائل در ادراك از منظر قرآن و سنّت ....

نقش فضايل و رذائل در ادراك از منظر قرآن و سنّت ….

چكيده
از آنجايي كه دغدغة بشر در طول اعصار دستيابي به اصيل‌ترين و ناب‌ترين معارف بوده است تا بتواند تيشه بر ريشة همة جهالت­ها بزند و خود را از بند اسارت جهالت برهاند. این پایان­نامه بر آن است تا بتواند راهی را برای دستیابی بشر به ادراكاتی مصون از خطا معرفي نمايد. از آنجايي كه در روايات معصومين: و آيات قرآن كريم در مورد تأثير فضايل و رذايل اخلاقي بر شناخت و ادراك، اشاراتي به صورت مستقيم و غير مستقيم وارد شده است این تحقیق بر آن است كه…

دیدگاهتان را بنویسید