نقش ساماندهي بافت هاي فرسوده در توسعه پايدار شهر اردبيل (مطالعه موردي : محله عالي قاپو اردبيل) ….. pdf یا word

نقش ساماندهي بافت هاي فرسوده در توسعه پايدار شهر اردبيل  (مطالعه موردي : محله عالي قاپو اردبيل)  .....

نقش ساماندهي بافت هاي فرسوده در توسعه پايدار شهر اردبيل (مطالعه موردي : محله عالي قاپو اردبيل) …..

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کليات تحقيق
۱- مقدمه…۲
۱-۱-بيان مساله..۲
۱-۲- سوالات اصلي پژوهش..۴
۱-۳- اهميت و ضرورت پژوهش..۴
۱-۴- اهداف پژوهش..۵
۱-۵- پيشينه پژوهش..۶
۱-۶ – فرضيه هاي پژوهش………………………… ۱۲
۱-۷- نوع و روش پژوهش…………………………. ۱۳
۱-۸- محدوده مورد مطالعه………………………. ۱۳
۱-۸-۱- محدوده مركزي و تاريخي شهر اردبيل………… ۱۳
۱-۹- روش و ابزار گردآوري اطلاعات……………….. ۱۸
۱-۱۰-روش تجزيه و تحليل اطلاعات و جامعه آماري و روش نمونه گيري ۱۹
۱-۱۱- مفاهيم، تعاريف…

دیدگاهتان را بنویسید