نقش حمایت اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد

نقش حمایت اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت  با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد

نقش حمایت اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد

فهرست مطالب
  عنوان صفحه
چکیده۱
فصل اول۲
۱-۱-مقدمه۳
۱-۲- بیان مسأله تحقیق۴
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق۶
۱-۴- اهداف تحقیق۸
۱-۴-۱- هدف کلی۸
۱-۴-۲- اهداف ویژه۸
۱-۵- فرضیه های تحقیق۹
۱-۵-۱- فرضیه اصلی۹
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی۹
۱-۶- سؤال های تحقیق۱۰
۱-۷- پیش فرض های تحقیق۱۰
۱-۸- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه های تحقیق۱۱
۱-۸-۱- حمایت اجتماعی۱۱
۱-۸-۲- فعالیت بدنی در اوقات فراغت۱۱
فصل دوم۱۲
مقدمه۱۳
۲-۱- اوقات فراغت۱۳
۲-۱-۱- دیدگاه های اوقات فراغت۲۹
۲-۱-۲- کارکردهای اوقات فراغت۳۱
۲-۲- فعالیت بدنی…

دیدگاهتان را بنویسید