موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول:کلیات۱- ۱ مقدمه……۲۱-۲ بیان مسئله تحقیق..۳۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق و انگيزه انتخاب آن ..۴۱-۴ هدفهای تحقیق ….۴۱-۵ فرضيه های تحقيق……………………………………………………………………………………………………….. ۴۱-۶ چهارچوب نظری تحقيق ………………………………………………………………………………………………..۵۱-۷ آزمون های آماری به کار گرفته شده………………………………………………………………………………….۶۱-۸ روش تحقیق…

دیدگاهتان را بنویسید