مكان يابي اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی با استفاده از سنجش از دور، سيستم اطلاعات جغرافيايي و تصميم گيري چند معياره AHP،مطالعه موردي: شهر كرمان….. pdf یا word

مكان يابي اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی با استفاده از سنجش از دور، سيستم اطلاعات جغرافيايي و تصميم گيري چند معياره AHP،مطالعه موردي: شهر كرمان.....

مكان يابي اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی با استفاده از سنجش از دور، سيستم اطلاعات جغرافيايي و تصميم گيري چند معياره AHP،مطالعه موردي: شهر كرمان…..

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده۲
فصل اول: کلیات پژوهش۲
۱-۱ مقدمه۲
۱-۲ بیان مسئله۲
۱-۳ ضرورت انجام پژوهش۲
۱-۴ سؤالات پژوهش۲
۱-۵ فرضیات پژوهش۲
۱-۶ اهداف پژوهش۲
فصل دوم: پیشینه تحقیق۲
۲-۱سابقه و پیشینه تحقیق۲
۲-۱-۱ روشهای سنتی۲
۲-۱-۲ مروری بر روشهای مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی برای تجزیه و تحلیل تناسب استفاده از زمین۲
۲-۱-۲-۱ هم پوشانی به کمک رایانه۲
۲-۱-۲-۲ روشهای هوش مصنوعی۲
۲-۱-۲-۳ تکنیک های منطق فازی۲
۲-۱-۳ تحقیقات مرتبط۲
۲-۱-۴ جمع بندی نظرات۲
۲-۱-۵جنبهجدید بودن…

دیدگاهتان را بنویسید