مقایسه ی تطبیقی ظن فقهی اصولی و ظن اخلاقی از منظر حجیت…. pdf یا word

مقایسه ی تطبیقی ظن فقهی اصولی و ظن اخلاقی از منظر حجیت....

مقایسه ی تطبیقی ظن فقهی اصولی و ظن اخلاقی از منظر حجیت….

چکیده:
ظن حالتی نفسانی است که طبق آن فرد به چیزی اعتقاد پیدا می کند و این اعتقاد همراه با احتمال نقیض می باشد. گاهی حجت است و گاهی حجت نیست. در علم اصول فقه و اخلاق این واژه به کار رفته است و در هر یک حجیت آن مورد بررسی قرار گرفته است ودر بادی نظر حجیت در دوسوی مقابل قرار می گیرند. گروهی استناد به دلیل عدم حجیت ظن اخلاقی کرده اند و از آن عدم حجیت ظن اصولی را اثبات کرده اند، گروهی هم آن دلیل را متعلق به ظن اخلاقی نمی دانند که در این تحقیق مورد…

دیدگاهتان را بنویسید