مقایسه ویژگی های پیکرسنجی و شخصیتی قهرمانان کاراته کا مرد در پخش کاتا وکومیته

مقایسه ویژگی های پیکرسنجی و شخصیتی قهرمانان کاراته کا  مرد در  پخش کاتا وکومیته

مقایسه ویژگی های پیکرسنجی و شخصیتی قهرمانان کاراته کا مرد در پخش کاتا وکومیته

 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
 چکیده…..۱
 فصل اول:کلیات تحقیق.۲
۱-۱ مقدمه.۳
۱-۲ بیان مسئله..۴
۱-۳ سوالات اختصاصی تحقیق….۶
۱-۴ اهمیت وضرورت تحقیق….۶
۱-۵ اهداف تحقیق….۷
۱-۶ فرضیه های تحقیق..۸
۱-۷ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۸-۱-۱۱۱۱This may be done through the Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2), Rorschach Inkblot test, or the Thematic Apperception Test (TAT). [ 4 ] روش تجزيه و تحليل…

دیدگاهتان را بنویسید