مقایسه وضعیت استخرهای سرپوشیده استان گیلان با استانداردهای ملی و بین المللی

مقایسه وضعیت استخرهای سرپوشیده استان گیلان  با استانداردهای ملی و بین المللی

مقایسه وضعیت استخرهای سرپوشیده استان گیلان با استانداردهای ملی و بین المللی

 فهرست مطالب
 فصل اول
۱-۱- مقدمه …۳
۱-۲- بیان مسئله..۵
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق..۷
۱-۴- اهداف تحقیق . ۱۰
۱-۴-۱- هدف کلی ..۱۰
۱-۴-۲- اهداف اختصاصی ….۱۰
۱-۵- پیش فرض های تحقیق..۱۱
۱-۶– فرضیات محقق…………………………………………………………………………………………………………۱۱
۱-۷- محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………..۱۲
۱-۷-۱ – محدودیت هایی که توسط محقق اعمال شد…………………………………………………………….۱۲
۱-۷-۲ – محدودیت های غیر قابل کنترل…

دیدگاهتان را بنویسید