مقایسه هنر در آیین فتوّت و آیین ذن (با تکیه بر آثار د.ت.سوزوکی)…. pdf یا word

مقایسه هنر در آیین فتوّت و آیین ذن (با تکیه بر آثار د.ت.سوزوکی)....

مقایسه هنر در آیین فتوّت و آیین ذن (با تکیه بر آثار د.ت.سوزوکی)….

 چکیده
پژوهش پیش رو تلاشی است در راستای شناختی دقیق­تر از هنر به معنای اصیل آن در ساحت دو جریان شرقی مهم و پردامنه دینی، یکی «فتوّت» بالیده­ در دامان تصوّف و عرفان اسلامی و دیگری «ذن» برآمده از تعالیم بودایی .
پرسش اصلی این نوشتار آن است که مشابهت آیین ذن بودایی با آیین فتوّت اسلامی در عرصه هنر و هنرورزی به چه میزان است و در راستای پاسخگویی به این پرسش نویسنده با روشی کتابخانه­ای و به صورت تحلیلی و مقایسه­ای پژوهش خود…

دیدگاهتان را بنویسید