مقایسه سلامت روانی و ابعاد آن در دانش آموزان پسر دبیرستانی ورزشکار و غیر ورزشکار مدارس شبانه روزی شهرستان مرودشت

مقایسه سلامت روانی و ابعاد آن در دانش آموزان پسر دبیرستانی  ورزشکار و غیر ورزشکار مدارس شبانه روزی شهرستان مرودشت

مقایسه سلامت روانی و ابعاد آن در دانش آموزان پسر دبیرستانی ورزشکار و غیر ورزشکار مدارس شبانه روزی شهرستان مرودشت

 
  چکیده
هدف از این تحقیق مقایسه سلامت روانی و ابعاد آن در دانش آموزانپسر دبیرستانی ورزشکار و غیر ورزشکار مدارس شبانه روزی شهرستان مرودشت بود. بدین منظور تعداد ۳۲۴ نفر از دانش­آموزان این مدارس در پژوهش شرکت کردند که از این تعداد ۱۵۰ نفر از ورزشکاران و تعداد ۱۷۴ نفر از دانش­آموزان غیرورزشکار بودند. پرسشنامه سلامت روانی توسط شرکت­کنندگان تکمیل شد. برای آزمون فرضیه­های تحقیق از روش آماری تی در گروه­های مستقل و تحلیل واریانس دو…

دیدگاهتان را بنویسید