مقایسه سبک های مقابله با استرس در ورزشکاران مرد و زن در دو سبک برخوردی و غیر برخوردی ووشو

مقایسه سبک های مقابله با استرس در ورزشکاران مرد و زن در دو سبک  برخوردی و غیر برخوردی ووشو

مقایسه سبک های مقابله با استرس در ورزشکاران مرد و زن در دو سبک برخوردی و غیر برخوردی ووشو

چکیده
 هدف از پژوهش حاضر مقایسه سبک­های مقابله با استرس در ورزشکاران مرد و زن سبک­های برخوردی و غیر برخوردی ووشو بود. آزمودنی­های این پژوهش شامل ۲۰۰ ووشوکار با سابقه فعالیت حداقل ۲ سال از شهرستان شیراز بودند که با توجه به جنسیت و فعالیت در چهار گروه به شرح زیر قرار گرفتند، سبک ساندا ۵۰ نفر مرد ۵۰ نفر زن، سبک تالو ۵۰ نفر مرد ۵۰ نفر زن. ابزار تحقیق، شامل پرسشنامه ۴۰ سوالی سبک­های مقابله با استرس­های ورزشی انشل و ویلیامز (۲۰۰۰) بود که روایی…

دیدگاهتان را بنویسید