مقایسه رفتارهای ضد اجتماعی در اوقات فراغت ورزشکاران حرفه‌ای تیمی و انفرادی

مقایسه رفتارهای ضد اجتماعی در اوقات فراغت ورزشکاران حرفه‌ای تیمی و انفرادی

مقایسه رفتارهای ضد اجتماعی در اوقات فراغت ورزشکاران حرفه‌ای تیمی و انفرادی

فهرست مطالب ج
 عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه و معرفی
۱٫۱ مقدمه۲
۱٫۲ بیان مساله۴
۱٫۳ اهمیت موضوع تحقیق و انگيزه انتخاب آن. ۶
۱٫۴ هدف‌هاي تحقیق. ۷
۱٫۴٫۱ هدف کلی. ۷
۱٫۴٫۲ اهداف اختصاصی. ۸
۱٫۵ سوالات يا فرضيه‌‌هاي تحقيق. ۸
۱٫۶ تعاریف مفهومی. ۸
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲٫۱تعریف و مفهوم اوقات فراغت و دیدگاه‌های مختلف.. ۱۵
۲٫۲ شاخص‌های فراغت در دوران جدید۱۶
۲٫۳ رویکردهای مختلف در تعریف اوقات فراغت.. ۱۷
۲٫۴ اوقات فراغت از دیدگاه مکاتب فلسفی. ۱۹
۲٫۵ آراء…

دیدگاهتان را بنویسید