مقايسه متغيرهاي شناختي انگیزشی دانش‌آموزان ورزشكار و غيرورزشكار دوره دوم متوسطه شهرستان تبریز (۹۳-۱۳۹۲)

مقايسه متغيرهاي شناختي  انگیزشی دانش‌آموزان ورزشكار و غيرورزشكار دوره دوم متوسطه شهرستان تبریز (93-1392)

مقايسه متغيرهاي شناختي انگیزشی دانش‌آموزان ورزشكار و غيرورزشكار دوره دوم متوسطه شهرستان تبریز (۹۳-۱۳۹۲)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه.. ۲
۱٫۱٫بیان مسأله. ۴
۲٫۱٫اهمیت وضرورت مسأله….۸
۳٫۱٫ اهداف تحقیق…۹
۴٫۱٫ فرضیه‌های تحقیق.. ۱۰
۵٫۱٫حدود تحقیق.. ۱۱
۶٫۱٫تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی.. ۱۱
۱٫۶٫۱٫ اهداف پیشرفت.. ۱۱
۱٫۱٫۶٫۱٫ اهداف تبحری.. ۱۲
۲٫۱٫۶٫۱٫ اهداف رویکرد – عملکرد.. ۱۲
۳٫۱٫۶٫۱٫ اهداف اجتناب – عملکرد.. ۱۲
۲٫۶٫۱٫ باورهای هوشی.. ۱۲
۱٫۲٫۶٫۱٫ باورهای هوشی افزایشی.. ۱۳
۲٫۲٫۶٫۱٫ باورهای هوشی ذاتی.. ۱۳
۳٫۶٫۱٫ تلاش.. ۱۳
۴٫۶٫۱٫ ارزش تکلیف.. ۱۴
۷٫۱٫روش تحقیق…۱۴
۸٫۱٫ قلمرو…

دیدگاهتان را بنویسید