معناشناسی سوره نبأ با محوریت پرتوی از قرآن…. pdf یا word

معناشناسی سوره نبأ با محوریت پرتوی از قرآن....

معناشناسی سوره نبأ با محوریت پرتوی از قرآن….

 
 
چکیده
زبان، مهمترین وسیله ارتباط بشری می باشد که نظامی قراردادی از نشانه‌هایی است که معانی و مفاهیم را از طریق آوا در قالب واژه و جمله آشکار می سازند. بهترین ابزار برای شناخت معانی و مفاهیم، معناشناسی است که از شاخه های مهم زبان شناسی محسوب می شود. در واقع معناشناسی، دانشی است که به شرح و تفسیر واژگان و جمله ها می پردازد.در بحث معناشناسی، چهار شکل: آوا، صرف، نحو و واژگان، نقش به سزایی در کشف معنا ایفا می کنند. این عناصر مذکور،…

دیدگاهتان را بنویسید