معرفت شناسی از دیدگاه مولوی… pdf یا word

معرفت شناسی از دیدگاه مولوی...

معرفت شناسی از دیدگاه مولوی…

چکیده
 معرفت شناسی از دیدگاه مولوی
 معرفت شناسی یکی از شاخه های مهم فلسفه است که گاهی مباحث آن به صورت بنیادین و مقدم بر فلسفه و دیگر شاخه های آن قرار می گیرد. حکما و اندیشمندان مسلمان و نیز عرفا در مباحث مربوط به علم، علم النفس و در برخی ابواب منطق، این علم را مورد تحقیق قرار داده اند. مولوی در حکمت عرفانی خود که بخصوص در کتاب گران سنگ مثنوی نمودار است؛ به موضوع اندیشه، علم، تفکر و مبانی استخراج آن و شرایط و ابزار آن بسیار پرداخته است….

دیدگاهتان را بنویسید