مطالعه تجربی تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه گذاری و شیوه ای تأمین مالی در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مطالعه تجربی تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه گذاری و شیوه ای تأمین مالی در شرکت  هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مطالعه تجربی تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه گذاری و شیوه ای تأمین مالی در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب
چکیده… ۱
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه…. ۳
۱-۲) بیان مسأله.. ۴
۱-۳) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………… ۶
۱-۴) جنبه­های جدید تحقیق………………………. ۶
۱-۵) اهداف تحقیق…………………………….. ۷
۱-۶) فرضیه­های تحقیق و مبانی نظری فرضیه­ها……….. ۷
۱-۷) قلمرو تحقیق…………………………….. ۱۱
۱-۷-۱) قلمرو موضوعی تحقیق…………………. ۱۱
۱-۷-۲) قلمرو زمانی تحقیق………………….. ۱۱
۱-۷-۳) قلمرو مکانی تحقیق………………….. ۱۱
۱-۸) استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق………………..

دیدگاهتان را بنویسید