مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱ . مقدمه . ۲
۱-۲ . بیان مسأله .. ۲
۱-۳ . اهمیت و ضرورت تحقیق . ۴
۱- ۴ . اهداف تحقیق …. ۴
۱-۴-۱ . اهداف علمی …. ۴
۱-۴-۲ . اهداف کلی و فرعی …………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۴-۳ . اهداف کاربردی …………………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۵ . سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۶ . فرضیه های تحقیق…

دیدگاهتان را بنویسید