مساله مکان یابی تخصیص تسهیلات و انبار مرکزی با تقاضای برنولی… pdf یا word

مساله مکان یابی   تخصیص تسهیلات و انبار مرکزی با تقاضای برنولی...

مساله مکان یابی تخصیص تسهیلات و انبار مرکزی با تقاضای برنولی…

چکیده:
در این تحقیق مکان یابی چند تسهیل و یک انبار مرکزی با تقاضا برنولیمورد بررسی قرار گرفت که مکان ها بصورت گسسته می باشند. هدف این مسئله مکان یابی- تخصیص، تعیین مکان بهینه تسهیلات و تخصیص تمام مشتریان به تسهیلات مستقر شده و همچنین مکان یابی یک انبار از بین مکان های کاندید انبار به عنوان انبار مرکزی و تخصیص تسهیلات به آن انبار می باشد بطوریکه بتوانیم مجموع هزینه های ثابت تسهیلات مکان یابی شده و انبار مرکزی و بعلاوه هزینه سرویس دهی و…

دیدگاهتان را بنویسید