مرکز مديريت بحران با رويکرد معماری پايدار…. pdf یا word

مرکز مديريت بحران با رويکرد معماری پايدار....

مرکز مديريت بحران با رويکرد معماری پايدار….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
 فصل اول : مقدمه و معرفي مراکز مدیریت بحران
۱-۱: مقدمه۲
۱-۲: طرح مسئله۲
۱-۳: اهدافپژوهش۳
۱-۴: سوالات پژوهش۳
۱-۵: تعریف واژگان و اصطلاحات پژوهش۳
 فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر تحقیقات و مطالعات انجام شده
۲-۱-مقدمه۵
۲-۲- پیشینه تحقیق۵
۲-۲-۱- تعاریفی به لحاظ مبانی نظری۵
۲-۳- بهينه سازي مصرف انرژي و ملاحظات پايداري طرح۷
۲-۳-۱- کلیات۷
۲-۳-۲- سامانه‌های فعال و غیرفعال خورشیدی۷
۲-۳-۲-۱- سامانه‌های غیرفعال۸
۲-۳-۲-۱-۱- کلیات سامانه های…

دیدگاهتان را بنویسید