مدل سازی هم زمان سيستم های توليد سلولی پويا و قيمت فروش… pdf یا word

مدل سازی هم زمان سيستم های توليد سلولی پويا و قيمت فروش...

مدل سازی هم زمان سيستم های توليد سلولی پويا و قيمت فروش…

چکیده
توليد سلولي يکي از مهمترين کاربردهاي تکنولوژي گروهي در محيط توليدي امروزي است. در يک سلول توليدي، قطعات (کارها) با زمان هاي راه اندازي وشرايط ابزار مشابه به عنوان خانواده قطعات در نظر گرفته مي شوند. در يک محيط سلولي، نوعي از ماشين­ها ويا قطعات با يکديگر درون خانواده قطعات گروه بندي مي­شوند. مسائل چيدمان سلولی عمدتاً به چينش ماشين ها و ترتيب دهي خانواده قطعات مربوط مي شوند به طوري که هر سلول توليدي به توليد تعداد معيني از خانواده…

دیدگاهتان را بنویسید