مدل سازي اکوژئومورفولوژي رفتار بيابان (مطالعه موردي: کوير حاج علي قلي)…. pdf یا word

مدل سازي اکوژئومورفولوژي رفتار بيابان (مطالعه موردي: کوير حاج علي قلي)....

مدل سازي اکوژئومورفولوژي رفتار بيابان (مطالعه موردي: کوير حاج علي قلي)….

  چکيده:
بيابان زايي تغيير در خصوصيات خاک، پوشش گياهي و اقليم يک منطقه است، که منجر به اتلاف فعاليت­هاي پايدار اکوسيستم که براي تداوم حيات آن اساسي هستند، مي­شود. اين پديده بر مناطق خشک سراسر جهان اثرات سوء گذاشته و يکي از علل عمده فشار بر جوامع بشري است. از اين رو پژوهش حاضر سعي دارد تا با استفاده از تکنيک هاي دورسنجي، سيستم اطلاعات جغرافيايي و روش­هاي آماري، رخداد بيابان زايي حوضه کوير حاج علي قلي را نخست در بازه زماني بيست ساله…

دیدگاهتان را بنویسید