مدل سازي آزمايشگاهي استهلاک انرژي شفت دندانه اي (سرريز) وبررسي کارايي آن … pdf یا word

مدل سازي آزمايشگاهي استهلاک انرژي شفت دندانه اي (سرريز) وبررسي کارايي آن ...

مدل سازي آزمايشگاهي استهلاک انرژي شفت دندانه اي (سرريز) وبررسي کارايي آن …

چکيده
در طراحي و ساخت سرريزها همواره موضوع استهلاک انرژي از اهميت خاصي برخوردار بوده است. در اين راستا روشهاي متعددي جهت ارتقاء راندمان مطمئن استهلاک انرژي انجام شده است که بسته به نوع سرريز ممکن است اين استهلاک در انتهاي آن صورت پذيرد، مانند استفاده از حوضچه هاي آرامش، جام پرتابي و… ، و يا در طول سرريز رخ دهد، همانند سرريز هاي پلکاني و پله حوضچه اي که باعث کوچکتر و يا حذف شدن حوضچه آرامش مي گردد. در همين راستا در تحقيق حاضر طرح سرريزي…

دیدگاهتان را بنویسید