مدل جدید تراوایی برای غشاهای ماتریس آمیخته پرشده بانو ذرات تراوا… pdf یا word

مدل جدید  تراوایی برای  غشاهای ماتریس آمیخته پرشده بانو ذرات تراوا...

مدل جدید تراوایی برای غشاهای ماتریس آمیخته پرشده بانو ذرات تراوا…

چکیده
غشاهای ماتریس آمیخته با هدف بهره گیری از خواص مطلوب پلیمرها یعنی فرایندپذیری بالا ، هزینه تولید کم و مقاومت مکانیکی بالا و خواص مطلوب غشاهای معدنی مانند پایداری مناسب و قابلیت بالای جداسازی الک مولکولی ساخته شدند.با این وجود تماس ضعیف پلیمر و فاز معدنی در غشاهای ماتریس آمیخته تاثیر بسیاری بر عملکرد این غشاها دارد.در این پژوهش ، خواص پرکننده های مختلف مورد استفاده در غشاهای ماتریس آمیخته و نواقص سطحی ایجاد شده اطراف ذرات معدنی…

دیدگاهتان را بنویسید