مدلسازی پویایی سیستم برای ارزیابی و کنترل پایایی در سیستم نگهداری و تعمیرات… pdf یا word

مدلسازی پویایی سیستم برای ارزیابی و کنترل پایایی  در سیستم نگهداری و تعمیرات...

مدلسازی پویایی سیستم برای ارزیابی و کنترل پایایی در سیستم نگهداری و تعمیرات…

چکیده
ارزیابی و کنترل پایایی، یکی از مسائل مهم و حیاتی هر سیستم نگهداری و تعمیرات است؛ به گونه­ای که پایایی یک سیستم، می­تواند بیانگر میزان توانایی آن در مواجهه با مسائل گوناگون باشد. هدف از این مطالعه، ایجاد و توسعه­ی روشی جدید برای ارزیابی پایایی در یک سیستم نگهداری و تعمیرات است. از این رو، مجموعه­ای از حلقه­های علّی و معلولی و نمودارهای انباشت و جریان برای فهم و درک بهتر عوامل پویا در سیستم نگهداری و تعمیرات به کار گرفته شده…

دیدگاهتان را بنویسید