مجموعه اقامتی-تفریحی جانبازان و معلولین با رویکرد تقویت روحیه….. pdf یا word

مجموعه اقامتی-تفریحی جانبازان و معلولین با رویکرد تقویت روحیه.....

مجموعه اقامتی-تفریحی جانبازان و معلولین با رویکرد تقویت روحیه…..

/۹۳

عنوان

صفحه

چكيده…
مقدمه …..

۱
۲

فصل اول: مباني نظري طرح ……..

۵

۱-۱- معلول ….

۵

۱-۲-معلولیت…

۵

۱-۳-تقسیم بندی معلولین…….

۵

۱-۱- اوقات فراغت ……..

۵

۱-۲-وقت آزاد ……………………………………………………………………………………………………………

۶

۱-۳-تفريح ………………………………………………………………………………………………………………..

۶

۱-۴-جهانگردي و جهانگرد…

دیدگاهتان را بنویسید