لوازم اصل آسان‌باوری در معرفت‌شناسی و باور دینی (آلستون و سوئین‌برن)….. pdf یا word

لوازم اصل آسان‌باوری در معرفت‌شناسی و باور دینی (آلستون و سوئین‌برن).....

لوازم اصل آسان‌باوری در معرفت‌شناسی و باور دینی (آلستون و سوئین‌برن)…..

چکیده
این رساله کوششی است برای بررسی لوازم و نتایج به کارگیری اصل‌ آسان‌باوری در حوزه معرفت‌شناسی باور دینی،که امید است این مقصود حداقل تا حدی حاصل شده باشد.
در فصل اول درصدد پاسخگویی مناسب به پرسش‌هایی بوده­ایم که در زمینه این اصل ذهن هر خواننده‌ایی را به خود مشغول می‌دارند. نمونه‌ای از این پرسش‌ها از این قراراند: آیا این اصل یک نوع نظریه اساسی تلقی می‌شود یا صرفاً رویکرد پیشنهادی است برای ارائه برهان تجربه دینی ؟…

دیدگاهتان را بنویسید