عوامل موثر بر توسعه دوچرخه سواری در شهر کرمان

عوامل موثر بر توسعه دوچرخه سواری در شهر کرمان

عوامل موثر بر توسعه دوچرخه سواری در شهر کرمان

 
چکیده:
تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر در توسعه دوچرخه سواری در شهر کرمان طراحی و اجرا گردید. روش تحقیق حاضر پیمایشی بود و جامعه آماری آن شامل جمعیت بالای ۱۴ سال شهر کرمان بودند که از جامعه مورد نظر تعداد ۶۵۰ نفر نمونه تحقیق را تشکیل دادند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای بر اساس مطالعه جامع منابع بود که روایی و پایایی آن بر اساس روش های رایج مورد بررسی قرار گرفت. دادهای تحقیق با استفاده از روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل…

دیدگاهتان را بنویسید