طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه به مسئله تصمیم‌گیری… pdf یا word

طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه به مسئله تصمیم‌گیری...

طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه به مسئله تصمیم‌گیری…

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکيده. ۱
فصل اول: مقدمه
۱-۱ پیش‌گفتار. ۲
۱-۲ طرح مسئله، ضرورت و هدف تحقیق.. ۳
۱-۳ پرسش‌های تحقیق.. ۶
۱-۴ كاربرد نتايج تحقیق.. ۶
۱-۵ ساختار تحقیق.. ۶
فصل دوم: مرور ادبیات
۲-۱ مقدمه. ۸
۲-۲ رويكردهاي مبتنی بر مقایسه. ۸
۲-۲-۱ مقايسه از طريق تحليل نظرات كاربران. ۹
۲-۲-۲ مقايسه از طريق مدل‌هاي رياضي.. ۱۱
۲-۲-۳ مقايسه از طريق تحليل ساختار و مراحل روش‌ها۱۲
۲-۳ رويكردهاي مبتنی بر انتخاب… ۱۳
۲-۳-۱ انتخاب به کمک نمودار درختی.. ۱۳
۲-۳-۲ انتخاب به کمک یک…

دیدگاهتان را بنویسید