طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش (همگانی، قهرمانی، حرفه‌ای) استان تهران

طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش (همگانی، قهرمانی، حرفه‌ای) استان تهران

طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش (همگانی، قهرمانی، حرفه‌ای) استان تهران

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده‌د
فصل اول: مقدمه و معرفی
۱-۱مقدمه۱
۱-۲بیان مسئله۲
۱-۳ ضرورت واهمیت تحقیق۴
۱-۴ اهداف تحقیق۶
۱-۴-۱هدف کلی:۶
۱-۴-۲- اهداف اختصاصی:۶
۱-۵ سوالات تحقیق۶
۱-۵-۱ سوال کلی:۶
۱-۵-۲ سوالات اختصاصی:۶
۱-۶- محدودیت های تحقیق۷
۱-۶-۱- محدودیت های دراختیارمحقق۷
۱-۶-۲ محدودیت های خارج از اختیارمحقق۷
۱-۷-تعریف مفهومي واژه ها واصطلاحات۷
فصل دوم: زیربنای نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه۱۰
۲-۲ بخش اول: مبانی نظری۱۰
۲-۲-۱ برنامه‌ریزی۱۰
۲-۲-۲ برنامه استراتژیک۱۱
۲-۲-۳…

دیدگاهتان را بنویسید