طراحی سیستم مدیریت عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن و تئوری بازی های تکاملی… pdf یا word

طراحی سیستم مدیریت عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن و تئوری بازی های تکاملی...

طراحی سیستم مدیریت عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن و تئوری بازی های تکاملی…

چکیده
در سالهاي اخیر، مدیریت زنجیره تأمین یک عامل کلیدي براي دستیابي به مزیتهاي رقابتيبه شمار مي­رود. خدمت بهتر به مشتري، افزایش درآمد و کاهش هزینه ها، ثمره استفاده از اینفلسفه است. سازمانها می توانند از طریق هدف گذاري، شناسایی و تعریف معیارها و ارزیابيعملکرد مستمر، بهبود عملکردشان را مدیریت کنند. این ارزیابي ها دید مناسبی درباره وضعیتکسب وکار پدید می آورد. به منظور اجرای یک سیستم ارزیابی عملکرد، تدوین وتعریف شاخص های مناسب در سطوح…

دیدگاهتان را بنویسید