طراحی استراتژی توسعة فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT

طراحی استراتژی توسعة فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT

طراحی استراتژی توسعة فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT

 فهرست مطالب
 عنوان صفحه
فهرست مطالب…ت
فهرست جداول.ج
فهرست شکل­ها و نمودارها..ح
فصل اول- کلیات پژوهش
مقدمه…۲
بیان مسأله..۳
ضرورت و اهمیت تحقیق..۴
اهداف تحقیق..۵
سؤالات تحقیق..۵
تعریف واژه ها و اصطلاحات…۵
فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۸
مبانی نظری…

دیدگاهتان را بنویسید