شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام)…. pdf یا word

شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام)....

شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام)….

 چکیده :
خود کنترلی،توانایی فرد در کنترل ارادی فرآیندهای درونی و برون دادهای رفتاری است و معیار سنجش کنترل نفس، انطباق با موازين شرع و آموزه هاي الهي است.
هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل مولفه­های خودكنترلي در كلام امام رضا عليه السلام و تعیین میزان توجه به آن ها است.روش تحقیق توصیفی- تحلیلی(تحلیل محتوا)و واحد تحلیل، مضمون روایت و جامعه پژوهش روایات امام رضا عليه السلام در کتاب مسند الرضا عليه السلام بوده است.
یافته های تحقیق نشان…

دیدگاهتان را بنویسید