شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت مالی از ورزش قهرمانی استان فارس

شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت مالی از ورزش قهرمانی استان فارس

شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت مالی از ورزش قهرمانی استان فارس

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…. ۱
فصل اول: مقدمه و معرفی
۱-۱٫ مقدمه….. ۳
۱-۲٫ بیان مساله.. ۵
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق… ۷
۱-۴٫ اهداف تحقیق. ۹
۱-۴-۱٫ هدف کلی.. ۹
۱-۴-۲٫ اهداف اختصاصی. ۹
۱-۵٫ سوالات تحقیق… ۱۰
۱-۶٫ قلمرو تحقیق…. ۱۱
۱-۷٫ محدودیت تحقیق…………………………….. ۱۱
۱-۸٫ تعریف واژه ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
۲-۱٫ بازاریابی………………………………… ۱۵
۲-۲٫ بازایابی ورزشی…

دیدگاهتان را بنویسید