شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران

شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران

شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصلاول: کلیات تحقیق۱
۱٫۱٫ مقدمه. ۲
۲٫۱٫ بیان مسئله. ۴
۳٫۱٫ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷
۴٫۱٫ اهداف تحقیق. ۹
۱٫۴٫۱٫ اهداف کلی تحقیق. ۹
۲٫۴٫۱٫ اهداف جزئی تحقیق. ۹
۵٫۱٫ فرضیات تحقیق. ۹
۶٫۱٫ محدوده تحقیق. ۱۰
۷٫۱٫تعاریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق. ۱۰
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق.. ۱۲
۱٫۲٫ مقدمه. ۱۳
۲٫۲٫ ورزش.. ۱۳
۱٫۲٫۲٫ اهداف تربيت بدني وورزش.. ۱۵
۲٫۲٫۲٫ سلسله مراتب ورزش.. ۱۵
۳٫۲٫۲٫ مشکلات ناشی از عدم فعالیت جسمانی. ۱۷
۳٫۲٫ توسعه. ۱۸
۱٫۳٫۲٫ توسعه و گسترش ورزش.. ۱۹
۲٫۳٫۲٫ رويكردهاي…

دیدگاهتان را بنویسید