شناسايي و طراحی آغازگرهاي نشانگر ريزماهواره در ماهي راشگوي معمولي(Eleutheronema tetradactylum, Shaw,1804) خليج فارس

شناسايي و طراحی  آغازگرهاي نشانگر ريزماهواره در ماهي راشگوي معمولي(Eleutheronema tetradactylum, Shaw,1804) خليج فارس

شناسايي و طراحی آغازگرهاي نشانگر ريزماهواره در ماهي راشگوي معمولي(Eleutheronema tetradactylum, Shaw,1804) خليج فارس

چکيده:
تنوع زيستي بخش حساسي از سرمايه طبيعي است. بسياري از احتیاجات ما از اين سرمايه تامين مي‌شود.تنوع زيستي نوعي بيمه طبيعت در مقابل حوادث بد و ناگوار است.اهميت شناخت کامل ماهيان جهت بهره برداري بهينه از اين ذخاير بر هيچ شخص آگاه از مسائل شيلات پوشيده نيست.امروزه با فن آوري هاي مولکولي مي توان تفاوت بين نژاد ها، ژنوتيپ ها يا افراد را در تحقيقات ژنتيک جمعيت با دقت مورد بررسي قرار داد. شناسايي، حفاظت و استفاده پايدار از تنوع ژنتيکي…

دیدگاهتان را بنویسید