سیر تحول معنای «اراده » از کانت تا نیچه (( با تاکید بر فیشته و شوپنها ور ))… pdf یا word

سیر تحول معنای «اراده » از کانت تا نیچه (( با تاکید بر فیشته و شوپنها ور ))...

سیر تحول معنای «اراده » از کانت تا نیچه (( با تاکید بر فیشته و شوپنها ور ))…

  چکیده :
واژۀ اراده به عنوان نقطۀ تلاقی عمل و نظر ، ارتباط دهندۀ جهان درونی و عقلی انسان با جهان خارجی و طبیعت است . به عبارت دیگر معلومات ذهنی انسان تنها با گذر از مجرای توانمندی ارادۀ اوست که در جهان خارج امکان ظهور می یابد . کانت به عنوان فیلسوفی خرد انگار ، خواهان حکومت عقل و قوانین آن بر تمامی ابعاد وجودی انسان از جمله اراده است . این قانون در عقل عملی به صورت امر مطلق و خود آیینی عقل عملی نمایان می گردد . کانت با تمایز میان دو واژۀ willkur…

دیدگاهتان را بنویسید