سنتز تک ظرف مشتقات اسپایروی پیرازولین ایندنوکینوکسالین

سنتز تک ظرف مشتقات اسپایروی پیرازولین  ایندنوکینوکسالین

سنتز تک ظرف مشتقات اسپایروی پیرازولین ایندنوکینوکسالین

فهرست مطالب
فصل اول.. ۳
مقدمه.. ۳
۱-۱- شیمی هتروسیکل.. ۴
۱-۲- نامگذاری هتروسیکل ها.. ۴
۱-۳- اهمیت ترکیبات هتروسیکل.. ۵
۱-۴- سنتز مشتقات جدید هتروسیکل ها.. ۷
۱-۶- پیرازول.. ۹
۱-۷- پیرازولین.. ۱۰
۱-۷-۱- کاربرد واهمیت ۲- پیرازولین ها.. ۱۱
۱-۷-۲- روش های سنتز ۲- پیرازولین ها.. ۱۲
۱-۷-۲-۲- واکنش افزایشی ۳ و۱- دو قطبی دی آزو آلکان ها با ترکیبات حاوی پیوند دو گانه ی C=C. 13
۱-۷-۲-۳- روش کاهش کاتالیزی پیرازول ها.. ۱۳
۱-۷-۲-۴- واکنش نیتریل ایمین ها با α و β – انون ها.. ۱۴
۱-۷-۲-۵- واکنش های دیگر…..

دیدگاهتان را بنویسید