ساماندهی اسکان های غیر رسمی شهری با توجه به مدل LR در بندرانزلی….. pdf یا word

ساماندهی اسکان های غیر رسمی شهری با توجه به مدل  LR  در بندرانزلی.....

ساماندهی اسکان های غیر رسمی شهری با توجه به مدل LR در بندرانزلی…..

 فهرست مطالب
مقدمه..۲
فصل اول
۱- طرح تحقیق. ۴
۱-۱: بیان مسأله. ۴
۱-۲: ضرورت و اهمیت تحقیق. ۵
۱-۳: اهداف تحقیق. ۶
۱-۴: پیشینه تحقیق. ۶
۱-۵: سؤالات تحقیق. ۱۰
۱-۶: فرضیات تحقیق. ۱۰
۱-۷: روششناسی تحقیق. ۱۱
۱-۷-۱: روش گردآوری اطلاعات. ۱۱
۱-۷-۲: ابزار گردآوری اطلاعات. ۱۱
۱-۷-۳: جامعه آماری ونمونه تحقیق. ۱۲
۱-۸: مشکلات و موانع تحقیق. ۱۲
فصل دوم
۲- مرور منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه تحقیق. ۱۵
۲-۱: مفاهیم و واژگان تحقیق. ۱۵
۲-۱-۱: ساماندهي. ۱۵
۲-۱-۲: مسكن. ۱۵
۲-۱-۳: سكونتگاهغيررسمي. ۱۵
۲-۱-۴: اسکان غیر…

دیدگاهتان را بنویسید