زمان بندی ماشین های موازی نامرتبط دوهدفه بامحدودیتهای زمان آماده سازی وابسته به توالی و پیش نیازی کارهاودسترسی محدود به ماشین ها… pdf یا word

زمان بندی ماشین های موازی نامرتبط دوهدفه بامحدودیتهای زمان آماده سازی وابسته به توالی و پیش نیازی کارهاودسترسی محدود به ماشین ها...

زمان بندی ماشین های موازی نامرتبط دوهدفه بامحدودیتهای زمان آماده سازی وابسته به توالی و پیش نیازی کارهاودسترسی محدود به ماشین ها…

چکیده
در این تحقیق مسئله زمان­بندی ماشین­های موازی نامرتبط با فرض وجود محدودیت­های زمان­های آماده به کار متفاوت، زمان­های آماده سازی وابسته به توالی و نوع ماشین­ها و محدودیت­های پیش­نیازی کارها و دسترسی محدود به ماشین­ها به منظور کمینه­سازی همزمان دو معیار میانگین وزنی زمان در جریان و میانگین وزنی دیرکرد کارها در نظر گرفته شده است. برای این مسئله یک مدل برنامه­ریزی عدد صحیح مختلط و دو الگوریتم فراابتکاری به…

دیدگاهتان را بنویسید