زمان بندی ماشین های موازی نامرتبط به همراه دوباره کاری با در نظرگرفتن محدودیت دسترسی به ماشین ها… pdf یا word

زمان بندی ماشین های موازی نامرتبط به همراه دوباره کاری با در نظرگرفتن محدودیت دسترسی به ماشین ها...

زمان بندی ماشین های موازی نامرتبط به همراه دوباره کاری با در نظرگرفتن محدودیت دسترسی به ماشین ها…

چکیده
زمان­بندی و توالی عملیات نوعی فرآیند تصمیم­گیری است که با هدف بهینه­سازی یک یا چند معیار، به­دنبال تخصیص بهینه منابع محدود به تعدادی کار در طول افق زمان­بندی است و نقشی حیاتی در بقای سیستم­های تولیدی و خدماتی ایفا می­کند. در تحقیق پیش رو، مسئله زمان­بندی ماشین­های موازی نامرتبط با فرض دسترسی محدود به ماشین­ها، زمان­های نصب وابسته به توالی و وابسته به نوع ماشین و احتمال تولید اقلام فاقد کیفیت مورد بررسی قرار…

دیدگاهتان را بنویسید