رابطه بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاه های شهر تهران

رابطه بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاه های شهر تهران

رابطه بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاه های شهر تهران

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول :کلیات طرح
۱-۱مقدمه.. ۲
۱-۲ بیان مسأله.. ۳
۱-۳ اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن.. ۶
۱-۴ اهداف.. ۸
۱-۴-۱ هدف کلی.. ۸
۱-۴-۲ اهداف اختصاصی.. ۸
۱- ۵ فرضیه‌های تحقیق.. ۸
۱-۶ پیش فرض‌های تحقیق.. ۹
۱-۷ محدودیت‌های تحقیق.. ۹
۱-۸ تعریف مفاهیم و واژه‌ها.. ۹
 
فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱ رهبری.. ۱۴
۲-۲-۱ تعریف رهبری.. ۱۴
۲-۲-۲ ماهیت رهبری در ورزش.. ۱۵
۲-۲-۳ نظریه‌های رهبری.. ۱۶
۲-۲-۳-۱ خصوصیات و صفات ویژه رهبری.. ۱۷
۲-۲-۳-۲ نظریه‌های رفتار…

دیدگاهتان را بنویسید