دستيابي به تحليل دريافت شهروندان قائمشهري از موسيقي محلي مازندران

دستيابي به تحليل دريافت شهروندان قائمشهري از موسيقي محلي مازندران

دستيابي به تحليل دريافت شهروندان قائمشهري از موسيقي محلي مازندران

فصل اول
كليـات تحقيق
۱-۱ مقدمه
پيوند خوردن موسيقي با بسياري از عرصه هاي اجتماعي و فردي زندگي روزمره انسان در هيچ دوره‌اي به اندازه عصر حاضر نبوده است. امروزه حضور بيش از پيش موسيقي بعنوان ابزار يا كانال ارتباطي و يا نمادي براي برقراري ارتباط وخلق و دريافت معنا،واقعيتي انكار ناپذير است .همچنين موج جديد رشد ابزار هاي تكنولوژيك بر مصرف موسيقي تاثير شايان توجهي داشته است،به طوري‌كه «افراد قادرند موسيقي را از اينترنت،حامل هاي صوتي…

دیدگاهتان را بنویسید