حل مسئله جريان کارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه … pdf یا word

حل مسئله جريان کارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه ...

حل مسئله جريان کارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه …

چکيده
در شرايط حاضر و با توجه به افزايش شدت رقابت سازمان هاي توليدي، برنامه زمان بندي از اهميت بيشتري برخوردار مي باشد. در صورت انجام برنامه زمان بندي بهينه، امکان استفاده بهتر از منابع موجود فراهم شده و محصولات مطابق نايز مشتريان توليد و تحويل مي شوند. در اين تحقيق مسئله جريان کارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه حل شده است. در اين مسئله فرايند توليد همه قطعات مثل هم بوده و از دو مرحله تشکيل شده است. همچنين در هر مرحله امکان انجام کار…

دیدگاهتان را بنویسید